Delprojekt 1: Grundforskning

Undersøgelse af erfaringer, muligheder, dilemmaer og udfordringer i forhold til at arbejde med udsatte børns afvigelse fra normaliteten som potentiel ressource i deres videre udvikling.

Undersøgelsen gennemføres for det første gennem individuelle kvalitative interview og eksplorative workshops med 30 nuværende og tidligere anbragte børn og unge (hvoraf nogle nu er voksne), samt med 15 udvalgte professionelle på området. Interviewpersonerne opspores gennem ’snebolde-metoden’. Fokus i interviewene vil være på deltagernes erfaringer samt deres visioner om, hvordan indsatsen kan forbedres ved i højere grad både at anerkende og tage afsæt i børnenes potentialer og samtidig tage hånd om de særlige behov, som de også har.

For det andet gennem et litteraturreview, der har til formål at etablere et systematisk og validt grundlag, hvorpå projektet kan positioneres i det videnskabelige felt på området. Reviewet skal dels bruges i den videnskabelige formidling af projektets resultater. Dels skal det bruges i udviklingsprojektet og i senere formidling til andre praktikere til at tydeliggøre, hvordan projektet på nogle måder lægger sig i forlængelse af eksisterende måder at tænke og arbejde på, og på andre måder bryder med og er nyskabende i forhold til disse. Endelig er det også et formål med reviewet at finde eksempler, der, sammen med eksempler fra interview og workshops, kan konkretisere og bidrage til den videre udvikling af projektets metodiske tilgang til det sociale arbejde med børnene/de unge. Reviewet kan læses her.

Endelig vil der blive afholdt en forskningsworkshop med deltagelse af danske og internationale forskere med ekspertise dels indenfor udsatte børn og unge, dels indenfor forskelsorienteret ledelse, læring og coaching. De deltagende forskere vil, med afsæt i præsentation af projektets idé og de første resultater fra projektet, blive bedt om både at ’tænke sammen med projektets forskningsmedarbejdere’ og at være ’djævlens advokat’ på teoriudvikling og de foreløbige idéer til konkrete metoder. Dette bidrager både til den kreative tænkning og til kvalitetssikring af ’produkterne’.

Delprojekt 1 løber fra september 2012 til og med november 2013.

Projektet gennemføres af projektleder Hanne Warming og forskningsmedarbejder Signe Fjordside.
Herudover er Benjamin Schwarz, Manon Lavaud og Kristine Lagoni ansat som studentermedhjælpere på projektet.